آرشیو برچسب های: عکسبرداری از حنجره در تهران

استروبوسکوپی یا تصویر برداری از حنجره

استروبوسکوپی یا تصویر برداری از حنجره چیست؟   استروبوسکوپی یکی از جدید ترین روش های تشخیص پزشکی برای ارزیابی عملکرد تارصوتی و تشخیص بیماری های حنجره میباشد. این روش با دستگاه استروسکوپ حاوی لنز ‌ ومنبع نور ،توسط متخصص حنجره (پزشک یا گفتاردرمان)انجام میشود و تصاویر حنجره در ابعا‌د و پوزیشن های مختلف مورد بررسی […]