آرشیو برچسب های: بهترین کلینیک استروبوسکوپی

استروبوسکوپی یا تصویر برداری از حنجره

استروبوسکوپی یا تصویر برداری از حنجره چیست؟   استروبوسکوپی یکی از جدید ترین روش های تشخیص پزشکی برای ارزیابی عملکرد تارصوتی و تشخیص بیماری های حنجره میباشد. این روش با دستگاه استروسکوپ حاوی لنز ‌ ومنبع نور ،توسط متخصص حنجره (پزشک یا گفتاردرمان)انجام میشود و تصاویر حنجره در ابعا‌د و پوزیشن های مختلف مورد بررسی […]